top of page
Cari
 • Writer's picturencorp harta

Institusi - Institusi Yang Mengendalikan Urusan Pembahagian Harta Pusaka


Terdapat 4 institusi utama di Malaysia yang telah ditetapkan bidang kuasa masing – masing dalam mengendalikan urusan pembahagian harta pusaka iaitu :1. Mahkamah Tinggi (Sivil)


 • Mengeluarkan surat kuasa mentadbir (harta tak berwasiat) harta si mati sama ada harta tak alih atau serta harta alih yang nilainya melebihi > RM2 juta atau harta alih sahaja yang nilaiannya melebihi > RM 600k

 • Mengendalikan harta berwasiat (Probet) walaupun nilaian harta alih dan harta tak alih kurang daripada < RM2 juta.

 • Mahkamah Tinggi juga mengendalikan kes-kes rayuan di bawah seksyen 29 Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955. Undang–undang yang dipakai ialah Akta Probet dan Pentadbiran 1959 [Akta 97].2. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) – Unit Pembahagian Pusaka (UPP)


 • Mengendalikan harta tak alih sahaja atau dan harta tak alih serta harta alih milik simati yang nialaiannya bersamaan atau kurang < RM 2 Juta

 • Harta yang tidak berwasiat mengikut akta wasiat 1959 < RM 2 juta adalah dikendalikan di bawah unit ini.

 • Undang – undang yang berkuatkuasa ialah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Akta 983. Amanah Raya Berhad


 • Mengendalikan harta alih milik si mati sahaja yang nilaiannya bersamaan atau tidak melebihi < RM600k

 • Undang – undang yang berkaitan adalah berpandukan kepada Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad (Akta 532)4. Mahkamah Syariah


 • Mengendalikan kes pemohon beragama Islam bagi penentuan waris dan bahagian setiap waris dan akan dikeluarkan ‘Sijil Faraid’

 • Pengeluaran sijil faraid adalah berdasarkan kepada Akta Pentadbiran Undang – undang Islam (Wilayah – wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) atau Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri – negeri

 • Perkara – perkara lain berkaitan harta pusaka yang juga dibawah bidang kuasa Mahkamah syariah ialah seperti wakaf, wasiat, hibah, sah taraf anak, perkahwinan, nasab dan harta sepencarian

bottom of page